Eelinfo uutele kutse taotlejatele ja taastõendajatele:

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus võtab vastu avaldusi toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlemiseks tähtajaga 1. detsember 2022.

Kutseeksami osad on dokumentide ja video hindamine ning vajadusel vestlus. Kutset taotleda soovijatel tuleb ette valmistada dokumendid ning tasuda kutse andmise tasu (eraisikuna, soovi korral väljastab ETNÜ ka arve ettevõttele või asutusele).

Esimeses etapis (tähtajaga 1. detsember 2022) esitab toitumisnõustaja või toitumisterapeudi kutse taotleja:

– Avalduse kutse taotlemiseks koos koopiatega kooli lõputunnistustest (erialasest ja kesk- või kõrgharidust tõendavast dokumendist);

Kutse taotlemise avalduse vorm toitumisnõustajale

Kutse taotlemise avalduse vorm toitumisterapeudile

– Koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart);

– Maksekorralduse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kui dokumendid vastavad nõuetele (nõuetele vastavusest/mittevastavusest teavitatakse kutse taotlejat kahe nädala jooksul alates dokumentide esitamise tähtajast), siis kinnitab Kutsekomisjon isiku eksamile pääsemise (tähtaeg 5.01.2023) ning teises etapis (tähtajaga 27. jaanuar 2023) tuleb kutse taotlejal esitada:

 • Nõustamisseansi videosalvestis koos täidetud kliendi nõusoleku vormiga;

Kutseeksamiks kliendi nõusolek, allkirjaleht

 • Videosalvestise dokumenteerimine ja soovi korral videosalvestise analüüs;

Videosalvestise dokumenteerimise ja analüüsi esitamise vorm

 • Kirjalik struktureeritud töökogemuse analüüs (vorm saadetakse eksamile pääsenutele hiljemalt 13.01.2023)

Kutse taotlejad, kellel pole Eestis lõpetatud toitumisnõustaja või terapeudi õpet või kes pole välismaal lõpetanud sama nimetusega koolitust, saavad kutseeksamile pärast varasemate õpingute ja töökogemuse kirjeldamist (VÕTA), millega tõendavad oma kompetentsust toitumisnõustaja või -terapeudina.

VÕTA alusel kutse taotleja esitab 1. detsembriks 2022:

– Koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart)

– Täidetud avalduse VÕTA alusel kutseeksamiks sobivuse hindamiseks

Avalduse vorm VÕTA alusel toitumisnõustaja kutse taotlemiseks

Avalduse vorm VÕTA alusel toitumisterapeudi kutse taotlemiseks

 • Maksekorralduse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Kutse taastõendaja esitab 1. detsembriks 2022:

 • Avalduse kutse taastõendamiseks

Kutse taastoendamise avaldus toitumisnõustajale

Kutse taastoendamise avaldus toitumisterapeudile

– Varasema kutsekvalifikatsiooni tunnistuse koopia

– Isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart)

– Täienduskoolitus(t)e tunnistus(t)e koopia(d)

– Maksekorralduse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

– Kirjaliku struktureeritud töökogemuse analüüs tuleb esitada 27.01.2023 (vorm saadetakse eksamile pääsenutele hiljemalt 13.01.2023)

Toitumisnõustaja kutse taotlemise maksumus on esmasel taotlemisel 188 eurot, taastõendamisel 107 eurot.

Toitumisterapeudi kutse taotlemise maksumus on esmasel taotlemisel 220 eurot, taastõendamisel 136 eurot.

Ülekande palume sooritada MTÜ Eesti Toitumisnõustajate Ühendus kontole EE037700771001646006.

Kutse taotlejatele antakse info dokumentide kättesaamise ja nõuetele vastavuse ning eksamitulemuste kohta vastavalt hindamisstandardis sätestatule.

OLULISED MATERJALID KUTSEEKSAMIKS VALMISTUJALE

HINDAMISSTANDARD TN ja TT kutse taotlemisel

Hindamisstandardi lisad:

Lisa 10. Toitumisnõustaja kompetentsid, hindamiskriteeriumid ja -meetodid

Lisa 11. Toitumisterapeudi kompetentsid, hindamiskriteeriumid ja -meetodid

Lisa 8: Nõuded videosalvestisele

Infotund toimub Zoomi keskkonnas 2.11.2022 kell 15 kuni 16.00! 

Link saadetakse registreerunutele vahetult enne.

Registreerumiseks saatke kiri aadressile: kutse@toitumisnoustajad.ee

Kutseeksamiks ettevalmistavate koolituste kohta info leitav Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni kodulehel –  “Kutseeksamiks valmistumine”

Avalduse ja dokumentide saatmise kontaktandmed: kutse@toitumisnoustajad.ee

Lisainfo:
Victoria Palusaar

kutse@toitumisnoustajad.ee

Lisainfo kutsesüsteemi kohta:
Kutsekoda: http://kutsekoda.ee
Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

———————————————————————————————————————————————————

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus andis 2022-l aastal välja 17 kutsetunnistust

Kutseandja Eesti Toitumisnõustajate Ühendus esimene kutse andmise protsess jõudis lõpule 24. mail.

Kutsetunnistused anti kokku 17 inimesele.

Kutsekomisjon andis toitumisnõustaja kutsed välja tähtajaga 23.05.2027 järgmistele taotlejatele:

 • Anna Losman
 • Piret Lauk
 • Enel Vesiaid (taastõendamine)
 • Kärt Jalajas (taastõendamine)
 • Mailiis Tammeveski (taastõendamine)
 • Margit Rannamets (taastõendamine)
 • Stella Ostrat (taastõendamine)
 • Tuuli Taimur (taastõendamine)

Kutsekomisjon andis toitumisterapeudi kutsed välja tähtajaga 23.05.2027 järgmistele taotlejatele:

 • Jaanika Tapver
 • Kaia Palumaa
 • Kairi Kendra Vaino
 • Maarja Randväli
 • Marika Tomson
 • Natalja Mizerova
 • Sirje Hendla
 • Kristel Ehala-Aleksejev (taastõendamine)
 • Siret Saarsalu (taastõendamine)

Õnnitleme kõiki kandidaate ning soovime palju edu ja jaksu!

———————————————————————————————————————————————————

Vastavalt Tervishoiu Kutsenõukogu 11.05.2020 koosoleku otsusele nr 20 kuulutati toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Toitumisnõustajate Ühendus.

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsete kutse andmise kord: Toitumisnõustaja-ja-toitumisterapeudi-KA-kord-18.12.2020

———————————————————————————————————————————————————