Astu ETNÜ liikmeks!


ETNÜ Liikmeks saab astuda toitumisnõustaja või toitumisterapeudi kutsestandardile vastava toitumisnõustaja õppe läbinud tegutsev või tegevusega alustav toitumisnõustaja. 

Pakume oma liikmetele järgmisi lisaväärtusi:
1. Ühtekuuluvus ja info jagamine kolleegidega (meililist ja sotsiaalmeediagrupp);
2. Nõustaja huvid ja õigused on esindatud ja kaitstud ETNÜ kui katusorganisatsiooni poolt;
3. Kindlustunne ja usaldus toitumisnõustajate kompetentsuse osas;
4. Reklaam – nõustaja tutvustus ja kontaktid on ETNÜ kodulehel; nõustajal on õigus oma toitumisvaldkonnaga seotud tegevusi läbi ETNÜ kanalite reklaamida;
5. Erialased täiendkoolitused soodushinnaga;
6. ETNÜ konverentsid ja muud üritused soodushinnaga;
7. Anname ligipääsu (parooli) tervisliku toitumise alastele materjalidele ja erialastele juhendmaterjalidele koduleherubriigis “Liikmele”;
8. Uusima info kättesaadavus ühest usaldusväärsest allikast – ETNÜ infokanalitest;
9. Ühisüritused (ekskursioonid, ümarlauad, koolitused, väljasõidud, suvepäevad)

Liikmeks astumiseks on vaja läbida tasakaalustatud toitumise ja toitumisnõustamise alaste teadmiste ja oskuste kontroll. Selleks saada ankeet koos kutsestandardile vastava toitumisnõustaja õppe läbimist tõendava dokumendiga aadressile merike@toitumisnoustajad.ee. Liikmeks astumiseks vajalike dokumentide vastuvõtu tähtajad on: 15. jaanuar, 15. aprill, 15. august ja 15. oktoober.

3.-5. tööpäeva jooksul peale dokumentide kättesaamist saadame sulle esmaste dokumentide läbivaatamisel ja heakskiitmisel teadmiste ja oskuste kontrollimiseks ülesanded. Teadmiste ja oskuste kontroll koosneb kolmest ülesandest: essee teemal “Mina toitumisnõustajana”; juhtumi kirjeldus ja analüüs; menüü koostamine ja analüüs.

Ülesannete kättesaamisest 14. tööpäeva jooksul esita valmis ülesanded ETNÜle (ülesannetega koos saadame sulle täpsemad juhised).

Hiljemalt 21. tööpäeva jooksul sinu lahendatud ülesannete kättesaamisest kontrollib nende vastavust nõudmistele ETNÜ teadmiste ja oskuste kontrollimise komisjon ja annab sulle teada tulemusest või küsib vajadusel täpsustavaid lisaküsimusi. Teadmiste kontrollimise tasu on 50 eurot. Tasu kohta esitame sulle arve peale ankeedi esitamist.Peale teadmiste ja oskuste kontrolli läbimist saada meile liikmeks astumise avaldus koos liikmemaksu tasumist tõendava dokumendiga aadressile merike@toitumisnoustajad.ee.

ETNÜ liikmemaks on 50 eurot aastas. Liikmemaksu kohta esitame sulle arve peale teadmiste ja oskuste kontrolli protseduuri edukat läbimist. Liikmemaksu suurus on konstantne, sõltumata liikmeks astumise kuupäevast. Liikmeks astujale lisandub esimese aasta liikmemaksule ühekordne liikmeks astumise tasu 10 eurot.

Aasta pärast esimest teadmiste ja oskuste kontrollimist võtame sinuga uuesti ühendust jätkukontrolli osas, seejärel tuleb jätkukontroll läbida kolme ja edaspidi iga viie aasta järel. Jätkukontrollimine maksab 20 eurot. Tasu kohta esitame sulle arve.

Kui oled tegutsev või tegutsema asuv toitumisnõustaja, oled oodatud ETNÜ liikmeks. Üheskoos suudame rohkem!

Tutvu ka dokumendiga Liikmete ja toetajate vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise kord