Ühenduse tegevliikmeks ootame toitumisnõustaja või toitumisterapeudi kutsestandardile vastava õppe läbinud tegutsevaid ja alustavaid toitumisnõustajaid ja -terapeute. 

Lisaväärtused ühendusse kuulumisel:

 • tegevliikmena saad tõstad enda nähtavust ja seda nii era- kui avalikus sektoris;
 • võimalus teha koostööd (koolitused, töötoad, nõustamised) erinevate erialaliitude, avaliku- ja era sektori asutustega;
 • võimalus osaleda meie poolt korraldatavatel koolitustel soodsama hinnaga;
 • võimalus osaleda kovisioonidel ja supervisioonidel tasuta või soodsama hinnaga;
 • osaleda ühisüritustel (töötoad, konverentsid, suvepäevad jne) tasuta või soodsama hinnaga;
 • võimalus tutvuda teiste toitumisnõustajate ja -terapeutidega;
 • saad rääkida kaasa ühenduse tegevustes ja arengus.

  Liikmeks vastuvõtmise kord

Liikmeks astumise kord on hetkel juhatusel ülevaatamisel. Hetkel saab liikmeks astuda veel vana korra järgi. Selleks on vaja esitada järgmised dokumendid:

 1. Erialase väljaõppe lõpetanutele:

Kui õppeasutuse lõpetamisest on möödas vähem kui 6 kuud:

 1. digitaalselt allkirjastatud liikmeks astumise avaldus
 2. essee “Mina toitumisnõustajana”
 3. koopia erialast haridust tõendavast dokumendist (sh koopia läbitud ainetest)
 4. maksekorralduse koopia liikmemaksu tasumise kohta

2. Kõigile teistele ja kui nimetatud õppeasutuste lõpetamisest on möödas rohkem kui 6 kuud:

Peale eksami edukat sooritamist, esitada lisaks:

 1. digitaalselt allkirjastatud liikmeks astumise avaldus ja essee “Mina toitumisnõustajana”
 2.  koopia erialast haridust tõendavast dokumendist (sh koopia läbitud ainetest)
 3. digitaalselt allkirjastatud avaldus
 4. maksekorralduse koopia liikmemaksu ja teadmiste kontrolli tasumise kohta.

Kõik eelpool nimetatud dokumendid saada Kärt Jalajase e-aadressile kart@toitumisnoustajad.ee 

Selgitus teadmiste ja oskuste kontrolli läbiviimise osas:

5 tööpäeva jooksul peale kõikide dokumentide esitamist, saadetakse e-posti teel ülesanded ja täpsemad juhised nende täitmiseks. Ülesannete lahendamiseks on aega 14. tööpäeva.

Tagasiside ja vastus esitatud töödele saadetakse hiljemalt 21. tööpäeva jooksul. Teadmiste kontrollimise tasu on 50 eurot.

Liikmemaks ja jätkukontroll

ETNÜ liikmetasu, aastal 2024 on 70 eurot.
Arve saamiseks kirjuta info@toitumisnoustajad.ee.
Uuele liikmele lisandub esimesel liitumise aastal ühekordne liikmeks astumise tasu 15 eurot.

Üks aasta pärast sisseastumist toimub jätkukontroll teadmiste ja oskuste osas, seejärel tuleb jätkukontroll läbida kolme ja edaspidi iga viie aasta järel. Jätkukontrolli tasu on 20 eurot, mille kohta esitatakse arve e-posti teel.

Liikmeks astumiseks vajalike dokumentide vastuvõtutähtajad on: 1. veebruar, 1. mai, 1. august ja 1.november.

Tutvu ka lisadokumendiga Liikmete ja toetajate vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise kord