ETNÜ liikmeks ootame toitumisnõustaja või toitumisterapeudi kutsestandardile vastava toitumisnõustaja õppe läbinud tegutsevaid ja alustavaid toitumisnõustajaid. 

Meie liikmed saavad osa järgmistest lisaväärtustest: 

 • ühtekuuluvuse ja info jagamise kolleegidega
 • võimaluse panustada eriala jätkusuutlikkusse ning kuvandi tõstmisse ühiskonnas
 • nõustaja huvide, õiguste esindatust ja kaitstust ETNÜ kui katusorganisatsiooni poolt
 • kindlustunde ning usaldusväärsuse toitumisnõustajate kompetentsuse osas
 • enesereklaami võimaluse – nõustaja tutvustus ja kontaktid ETNÜ kodulehel, mis on heaks vahendiks kliendibaasi ja uute kontaktide tekkimisel ning seeläbi tugivõrgustiku loomisel
 • toitumisvaldkonnaga seotud tegevuste reklaamimise võimalus nii ETNÜ kodulehel kui vastavates sotsiaalmeedia gruppides
 • soodsama hinnaga osaluse erialastel täiendkoolitustel, konverentsidel
 • ligipääsu erialastele materjalidele ja juhendmaterjalidele
 • erialase nõu, abi, toetuse saamise võimalus toitumisega seotud valdkonna spetsialistidelt
 • koostöövõimalused toitumisnõustaja eriala esindajate ja ETNÜ koostööpartneritega
 • kaasatuse ühisüritustesse (ümarlauad, kovisioon, väljasõidud: suve- ja/või talvepäev)
 • eneseteostuse võimaluse (osalus projektides ja initsiatiivides, nt Meelte kool, osalus juhatuse töös jms)

Liikmeks vastuvõtmise kord

Liikmeks astumiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

 1. Annely Sootsi Tervisekooli ja Rahvatervise Akadeemia lõpetanutele:

Kui õppeasutuse lõpetamisest on möödas vähem kui 6 kuud:

 • digitaalselt allkirjastatud liikmeks astumise avaldus
 • essee “Mina toitumisnõustajana”
 • koopia erialast haridust tõendavast dokumendist (sh koopia läbitud ainetest)
 • maksekorralduse koopia liikmemaksu tasumise kohta

2. Kõigile teistele ja kui nimetatud õppeasutuste lõpetamisest on möödas rohkem kui 6 kuud:

Peale eelpool nimetatu edukat sooritamist, on vajalik esitada lisaks:

 • digitaalselt allkirjastatud liikmeks astumise avaldus ja essee “Mina toitumisnõustajana”
 •  koopia erialast haridust tõendavast dokumendist (sh koopia läbitud ainetest)
 • digitaalselt allkirjastatud avaldus
 • maksekorralduse koopia liikmemaksu ja teadmiste kontrolli tasumise kohta

Kõik eelpool nimetatud dokumendid saata Kärt Jalajasele e-aadressile kart@toitumisnoustajad.ee 

Selgitus teadmiste ja oskuste kontrolli läbiviimise osas:

5 tööpäeva jooksul peale kõikide dokumentide esitamist, saadetakse e-posti teel ülesanded ja täpsemad juhised nende täitmiseks. Ülesannete lahendamiseks on aega 14. tööpäeva.

Tagasiside ja vastus esitatud töödele saadetakse hiljemalt 21. tööpäeva jooksul. Teadmiste kontrollimise tasu on 50 eurot.

Liikmemaks ja jätkukontroll

ETNÜ liikmetasu, aastal 2024 on 70 eurot.
Liikmemaksu kohta esitatakse arve igal aastal e-posti teel.
Uuele liikmele lisandub esimesel liitumise aastal ühekordne liikmeks astumise tasu 15 eurot.

Üks aasta pärast sisseastumist toimub jätkukontroll teadmiste ja oskuste osas, seejärel tuleb jätkukontroll läbida kolme ja edaspidi iga viie aasta järel.

Jätkukontrolli tasu on 20 eurot, mille kohta esitatakse arve e-posti teel.

Liikmeks astumiseks vajalike dokumentide vastuvõtutähtajad on: 1. veebruar, 1. mai, 1. august ja 1.november.

Kõigi maksete aluseks on ETNÜ poolt esitatud vastav arve!

Tutvu ka lisadokumendiga Liikmete ja toetajate vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise kord